Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1916/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ9ΧΕ46907Θ-ΖΥ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1916/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 11:54:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΧΕ46907Θ-ΖΥ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου