ΧΕ-2355 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΧΤΡΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5 – ΑΔΑ: Ψ76746907Θ-ΒΩ3

Θέμα: ΧΕ-2355 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΧΤΡΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5
Ημερομηνία: 30/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2023 14:02:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ76746907Θ-ΒΩ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου