ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: Ψ70046907Θ-8ΘΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 09/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2023 09:52:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ70046907Θ-8ΘΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου