Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2606/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ66Π46907Θ-6Ψ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2606/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 12:59:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ66Π46907Θ-6Ψ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου