Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.146/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΣΠΝΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ " από την εταιρεία WELCARE (ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ) – ΑΔΑ: Ψ5Μ346907Θ-2Η2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.146/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΣΠΝΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ "
από την εταιρεία WELCARE (ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ)
Ημερομηνία: 29/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2023 14:50:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Μ346907Θ-2Η2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου