ΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΩΡΛ – ΑΔΑ: Ψ4ΒΘ46907Θ-ΦΣΛ

Θέμα: ΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΩΡΛ
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 13:51:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΒΘ46907Θ-ΦΣΛ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου