ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 3ml ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ ΣΕΤ(ΣΥΣΚΕΥΗ) ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ 270 cm ΠΟΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ) – ΑΔΑ: Ψ2ΕΙ46907Θ-ΥΦΘ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 3ml ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ
ΣΕΤ(ΣΥΣΚΕΥΗ) ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ 270 cm
ΠΟΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ)
Ημερομηνία: 01/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2023 14:37:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΕΙ46907Θ-ΥΦΘ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου