ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – ΑΔΑ: Ψ0ΤΖ46907Θ-ΝΙΨ

Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Ημερομηνία: 07/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/11/2023 13:17:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΤΖ46907Θ-ΝΙΨ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου