ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΣΗ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 42/2023 – ΑΔΑ: ΩΖΩΑ46907Θ-ΤΧΙ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΣΗ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 42/2023
Ημερομηνία: 21/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2023 13:46:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΩΑ46907Θ-ΤΧΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου