ΧΕ-2301 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " & " ΗΩΣΙΝΗ- ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗ- ΥΠΟΚ/ΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ – ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ – WEIL FELIX ", ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΩΖ7Ζ46907Θ-ΛΤΡ

Θέμα: ΧΕ-2301 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " & " ΗΩΣΙΝΗ- ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗ- ΥΠΟΚ/ΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ – ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ – WEIL FELIX ", ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2023 12:41:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ7Ζ46907Θ-ΛΤΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου