ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MONITORING (HEMOSPHERE MONITO) (CPV: 33195100-4) – ΑΔΑ: ΩΧΛΩ46907Θ-Ψ6Υ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MONITORING (HEMOSPHERE MONITO) (CPV: 33195100-4)
Ημερομηνία: 21/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2023 13:35:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΛΩ46907Θ-Ψ6Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου