Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.62/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ 235 ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ – ΑΔΑ: Ω8ΕΩ46907Θ-ΩΣ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.62/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ 235 ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ
Ημερομηνία: 27/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/11/2023 10:59:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΕΩ46907Θ-ΩΣ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου