ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ MAY GRUNWALD STAIN 2,5lt, GIEMSA STAIN 2.5lt – ΑΔΑ: 9ΥΣ746907Θ-ΡΙ7

Θέμα: ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ MAY GRUNWALD STAIN 2,5lt, GIEMSA STAIN 2.5lt
Ημερομηνία: 21/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2023 14:25:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΣ746907Θ-ΡΙ7
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου