ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 90/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια: «ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ SWAN GANZ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» CPV: 33140000-3», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.940,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 40.845,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. – ΑΔΑ: 9ΘΣ646907Θ-Ζ3Α

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 90/2023

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια:
«ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ SWAN GANZ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» CPV: 33140000-3», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.940,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 40.845,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Ημερομηνία: 27/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/11/2023 15:29:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΣ646907Θ-Ζ3Α
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου