ΧΕ-2341 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 9Τ5Λ46907Θ-ΕΕΗ

Θέμα: ΧΕ-2341 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 29/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2023 14:02:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ5Λ46907Θ-ΕΕΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου