ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Β ΟΡΟΦΟΥ – ΑΔΑ: 9ΠΥΞ46907Θ-9ΙΤ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Β ΟΡΟΦΟΥ
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 11:47:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΥΞ46907Θ-9ΙΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου