Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Υλικών για τον εξοπλισμό των χώρων υγιεινής του εργοταξιακού οικίσκου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Ψ6Η46907Θ-ΔΦ5

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Υλικών για τον εξοπλισμό των χώρων υγιεινής του εργοταξιακού οικίσκου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 08/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/11/2023 13:08:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ6Η46907Θ-ΔΦ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου