ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 92/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια: ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» CPV: 33141700-7», για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 299.906,92€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 338.894,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα ενός έτους. – ΑΔΑ: 9ΟΚ646907Θ-ΖΔΒ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 92/2023

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια:
ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» CPV: 33141700-7», για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 299.906,92€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 338.894,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Ημερομηνία: 29/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2023 09:37:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΚ646907Θ-ΖΔΒ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου