ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΟ ΣΕΛΛΟΥΛΟΖΗΣ – ΑΔΑ: 9ΝΤΕ46907Θ-ΥΩ3

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΟ ΣΕΛΛΟΥΛΟΖΗΣ
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 12:55:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΤΕ46907Θ-ΥΩ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου