ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 70/2023 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» (CPV: 33141500-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 69.240,00€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι 73.394,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. – ΑΔΑ: 9ΛΘΧ46907Θ-0Ρ5

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 70/2023
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ»
(CPV: 33141500-5)
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 69.240,00€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι 73.394,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Ημερομηνία: 10/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2023 10:34:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΘΧ46907Θ-0Ρ5
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου