ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΟΒΟΛΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ – ΑΔΑ: 9ΗΓΩ46907Θ-5Τ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΟΒΟΛΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 13:28:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΓΩ46907Θ-5Τ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου