ΧΕ-2303 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SLA " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΦΔΞ46907Θ-ΩΩ1

Θέμα: ΧΕ-2303 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SLA " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 14:39:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΔΞ46907Θ-ΩΩ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου