ΧΕ-2236 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1939/2023 – ΑΔΑ: 9ΕΠΦ46907Θ-ΩΤ8

Θέμα: ΧΕ-2236 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1939/2023
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2023 12:41:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΠΦ46907Θ-ΩΤ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου