ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 68/2023 Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV: 33141200-2) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.066,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 23.804,58€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. – ΑΔΑ: 9ΕΗΩ46907Θ-ΦΑ0

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 68/2023
Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ»
(CPV: 33141200-2)
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.066,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 23.804,58€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Ημερομηνία: 07/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/11/2023 14:31:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΗΩ46907Θ-ΦΑ0
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου