ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΙ Ι.Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 9Ε5Δ46907Θ-ΝΧΘ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΙ Ι.Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 13:49:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε5Δ46907Θ-ΝΧΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου