ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 81/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: «ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) CPV: 85312300-2, για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας & του Κ.Υ.- Γενικού Νοσοκομείου Καρυστού, συνολικής προϋπολογιζόμενηςδαπάνης 29.520,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 36.604,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: 9ΑΗΟ46907Θ-ΕΡ4

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 81/2023
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών:
«ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) CPV: 85312300-2, για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού
Νοσοκομείου Χαλκίδας & του Κ.Υ.- Γενικού Νοσοκομείου Καρυστού, συνολικής προϋπολογιζόμενηςδαπάνης
29.520,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 36.604,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 14:28:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΗΟ46907Θ-ΕΡ4
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου