ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΔΑ: 943Μ46907Θ-ΙΡ8

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 10:05:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 943Μ46907Θ-ΙΡ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου