ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 89/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» CPV: 90721600-3», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 77.376,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 87.434,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: 917Β46907Θ-4Χ2

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 89/2023

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια:
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» CPV: 90721600-3», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 77.376,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 87.434,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 27/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/11/2023 16:08:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 917Β46907Θ-4Χ2
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου