ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ – ΑΔΑ: 6ΖΩΗ46907Θ-ΦΕ6

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 09:19:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΩΗ46907Θ-ΦΕ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου