ΧΕ-2308 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 748/2023 – ΑΔΑ: 6Ζ9Ψ46907Θ-ΔΡΑ

Θέμα: ΧΕ-2308 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 748/2023
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2023 10:05:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ9Ψ46907Θ-ΔΡΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου