ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΤΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ – ΑΔΑ: 6ΥΙΣ46907Θ-6Β5

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΤΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 20/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/11/2023 13:57:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΙΣ46907Θ-6Β5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου