ΧΕ-2212 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6Υ2Γ46907Θ-ΠΦΦ

Θέμα: ΧΕ-2212 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 10/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 08:02:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ2Γ46907Θ-ΠΦΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου