ΧΕ-2307 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1824/2023 & ΧΕ 1458/2023 – ΑΔΑ: 6ΞΨ046907Θ-ΧΚ3

Θέμα: ΧΕ-2307 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1824/2023 & ΧΕ 1458/2023
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2023 10:05:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΨ046907Θ-ΧΚ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου