ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 73/2023 «ΗΧΟΒΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ (CPV:33195000-3)» – ΑΔΑ: 6ΞΧΡ46907Θ-ΧΣΓ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
73/2023
«ΗΧΟΒΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ (CPV:33195000-3)»
Ημερομηνία: 21/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2023 12:31:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΧΡ46907Θ-ΧΣΓ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου