ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ XHMIKO TEΣΤ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ BOWIE – DICK (KΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ) ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ – ΑΔΑ: 6ΒΑΔ46907Θ-ΚΘΧ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ XHMIKO TEΣΤ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ BOWIE – DICK (KΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ)
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 14:35:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΑΔ46907Θ-ΚΘΧ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου