Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΠΟΓΓΙΔΙΟ (ΣΕΛΛΟΥΛΟΖΗΣ) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΤΤ646907Θ-ΕΝΓ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΠΟΓΓΙΔΙΟ (ΣΕΛΛΟΥΛΟΖΗΣ) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 13:58:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΤ646907Θ-ΕΝΓ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου