ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΟ (ΣΕΛΛΟΥΛΟΖΗΣ) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ – ΑΔΑ: 6Θ4Χ46907Θ-ΛΛ3

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΟ (ΣΕΛΛΟΥΛΟΖΗΣ) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 10:47:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ4Χ46907Θ-ΛΛ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου