ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ – ΑΔΑ: 6Τ5Μ46907Θ-ΝΜΙ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Ημερομηνία: 09/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2023 13:01:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ5Μ46907Θ-ΝΜΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου