Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.351/2022(Π23Θ16ο) Συμβαση Νοσοκομείου για την υπηρεσια " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 6Σ7746907Θ-Ρ6Η

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.351/2022(Π23Θ16ο) Συμβαση Νοσοκομείου για την υπηρεσια " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/11/2023 12:22:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ7746907Θ-Ρ6Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου