ΧΕ-2210 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΩΝΦ46907Θ-ΨΝΗ

Θέμα: ΧΕ-2210 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 09/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2023 10:43:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΝΦ46907Θ-ΨΝΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου