ΧΕ-2304 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 799/2023 – ΑΔΑ: 6ΛΖ346907Θ-23Α

Θέμα: ΧΕ-2304 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 799/2023
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2023 10:04:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΖ346907Θ-23Α
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου