ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ – ΑΔΑ: 6ΚΙΓ46907Θ-Λ1Υ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
Ημερομηνία: 15/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 09:39:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΙΓ46907Θ-Λ1Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου