ΧΕ-2241 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΗΙ746907Θ-ΩΔΝ

Θέμα: ΧΕ-2241 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2023 12:41:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΙ746907Θ-ΩΔΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου