ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ , ΣΤΑΤΩ, ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ – ΑΔΑ: 6ΕΟΝ46907Θ-ΨΨ0

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ , ΣΤΑΤΩ, ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 09:59:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΟΝ46907Θ-ΨΨ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου