Εγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών «Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων (DPO)», – ΑΔΑ: 6ΕΚ546907Θ-ΨΑΓ

Θέμα: Εγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών «Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων (DPO)»,
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 10:46:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΚ546907Θ-ΨΑΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου