ΧΕ-2267 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΑΘΦ46907Θ-ΓΞ8

Θέμα: ΧΕ-2267 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 14:38:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΘΦ46907Θ-ΓΞ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου