ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΑ – ΑΔΑ: 681Θ46907Θ-1Β9

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΑ
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 08:58:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 681Θ46907Θ-1Β9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου