ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 93/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια: «ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» CPV: 15000000-8», για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 299.798,68€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 338.843,93€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% & 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα ενός έτους. – ΑΔΑ: 67Γ146907Θ-Ι6Κ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 93/2023

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια:
«ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» CPV: 15000000-8», για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 299.798,68€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 338.843,93€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% & 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Ημερομηνία: 29/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2023 11:40:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Γ146907Θ-Ι6Κ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου