ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Υπηρεσιών Υποστήριξης διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ». ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 14/09/2020 – ΑΔΑ: 65ΥΔ46907Θ-ΤΣΟ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Υπηρεσιών Υποστήριξης διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ». ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 14/09/2020
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 14:50:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΥΔ46907Θ-ΤΣΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου