ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 79/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΟΠΟΗΜΕΝΗΣ ΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ» – ΑΔΑ: 64ΠΝ46907Θ-0ΓΥ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 79/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ:
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΟΠΟΗΜΕΝΗΣ ΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ»
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 13:46:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΠΝ46907Θ-0ΓΥ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου